USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.II Zawarcie związku małżeńskiego

 • Dodatkowe informacje:

  Termin załatwienia sprawy:

  1. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
  2. Małżeństwo przed duchownym nie może być zawarte po upływie terminu ważności zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dniu, w którym kierownik urzędu stanu cywilnego:

  1. przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, albo
  2. otrzymał przesłany przez konsula protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, albo
  3. otrzymał zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
 • Kto może załatwić sprawę:

  Nupturienci

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa.
  • 1000,00 zł – opłata dodatkowa, jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło poza urzędem stanu cywilnego.

  Opłaty te wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:
  1. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
  2. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia związku małżeńskiego.
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  10. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  12. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:

  Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, oraz składa

  1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  2. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  2. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  3. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

  • Sala Ślubów – pokój nr 25 Urzędu Gminy Przemęt
  • Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  • Jeżeli małżeństwo zawierane jest przed Duchownym Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia
 • Termin załatwienia sprawy:
  1. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
  2. Małżeństwo przed duchownym nie może być zawarte po upływie terminu ważności zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

Metryczka

wytworzono: 06.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 06.04.2019, 12:02 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 07:55 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 558

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 07:55 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 13.10.2023, 08:04 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 16.08.2023, 08:55 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 08:11 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 11:16 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 11.08.2022, 15:18 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 15.07.2022, 11:25 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 23.12.2021, 08:32 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 08:51 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 16.12.2020, 13:47 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 16.12.2020, 13:34 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:58 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:57 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:56 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:55 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:53 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 19.03.2020, 11:53 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 12:52 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 11:16 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 10:35 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 09:37 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 10.04.2019, 12:11 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
uaktualniono: 06.04.2019, 12:49 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
utworzono: 06.04.2019, 12:02 przez: Leszek Anglart USC.II ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO