SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 • Dodatkowe informacje:

  Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

  Po dokonaniu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.

  Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.

  Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł – zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony.

  Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

  Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z  2022 r., poz. 671 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798),
 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  1. Administratorami są:

  – Wójt Gmina Przemęt, mający siedzibę w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 (64-234) w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.

  –  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie
  (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

   – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

  1. Z administratorem – Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

  Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Adres e-mail: [email protected]

  Numer telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. Administrator – Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

  adres e-mail [email protected]

  numer telefonu: 728706901, 667941610,

  pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych,  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego
   z powodu:
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  1. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
  2. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

  Dokumentacja przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Telefon: 22 531 03 00

  1. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
  • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
  • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

  10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 • Wymagane dokumenty:

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego składa się :

  a) Osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.

  b) Na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,  w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

  c) W dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi RP, albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście wystawcy dowodu osobistego.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 6, tel. 65 615 69 70 lub 65 549 60 71 wew. 45

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie

 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście,
  2. drogą elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-10

 • Druk/wniosek:

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (Druk DO/F/2)

Załączniki

Formularz Zgłoszenia Utraty Lub Uszkodzenia Dowodu Osobistego

Metryczka

wytworzono: 21.03.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 10.04.2019, 13:34 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 06.02.2024, 11:11 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 146

Rejestr zmian

uaktualniono: 06.02.2024, 11:11 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 10.07.2023, 12:31 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 09:51 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.08.2022, 14:12 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.11.2021, 09:08 przez: Natalia Chomska SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 12:22 przez: Leszek Anglart SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 01.02.2021, 14:28 przez: Leszek Anglart SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.12.2020, 09:46 przez: Leszek Anglart SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 16.03.2020, 14:07 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 12.01.2020, 21:51 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
utworzono: 10.04.2019, 13:34 przez: Irena Mikołajczak SO.II ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO