SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

 • Dodatkowe informacje:

  Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

  Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

  Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z  2022 r., poz. 671 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz.1431).
 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą
  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

   Administratorami są:

  – Wójt Gmina Przemęt, mający siedzibę w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 (64-234) w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.

  –  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

  2. Z administratorem – Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

  Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Adres e-mail: [email protected]

  Numer telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Administrator – Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

  adres e-mail [email protected]

  numer telefonu: 728706901, 667941610,

  pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /Pan skontaktować poprzez email [email protected]
  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

  6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

  Dokumentacja przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Telefon: 22 531 03 00

  9. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

  –        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

  –        ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

  10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 • Wymagane dokumenty:

  Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego składa się:

  1. Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.
  2. Na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
  3. Przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 6, tel. 65 615 69 70 lub 65 549 60 71 wew. 45

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie

 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście,
  2. drogą elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego
   Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego
   Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego dziecka lub innej osoby
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-07-12 K-11

 • Druk/wniosek:

  Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (Druk DO/ZA/1)

  Zgłoszenie  cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (Druk DO/ZA/2)

Załączniki

Zgłoszenie Zawieszenia Certyfikatów W Dowodzie Osobistym
Zgłoszenie Cofnięcia Zawieszenia Certyfikatów W Dowodzie Osobistym

Metryczka

wytworzono: 21.03.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 10.04.2019, 14:14 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 12.07.2024, 14:07 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 79

Rejestr zmian

uaktualniono: 12.07.2024, 14:07 przez: Natalia Chomska SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 06.02.2024, 11:17 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 10.07.2023, 12:37 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 10:21 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.08.2022, 14:32 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.11.2021, 09:28 przez: Natalia Chomska SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 12:26 przez: Leszek Anglart SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 01.02.2021, 14:59 przez: Leszek Anglart SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.12.2020, 09:55 przez: Leszek Anglart SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 16.03.2020, 14:26 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO
utworzono: 10.04.2019, 14:14 przez: Irena Mikołajczak SO.III ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO