SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 • Dodatkowe informacje:

  Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców oraz składa się wzór podpisu, który zostanie zamieszczony  w dowodzie osobistym od osób, które ukończyły 12 rok życia.

  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat.

  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12  roku życia, jest ważny 10 lat.

  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

  Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

  Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

  1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  2. składanie podpisu osobistego;
  3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

  Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun  lub kurator tej osoby.
  • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
  • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

  Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

  Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 • Kto może załatwić sprawę:

  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

  O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy (będącej siedzibą władz powiatu) na terenie której przebywa, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy (będącej siedzibą władz powiatu) odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

   

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z  2022 r., poz. 671 oraz z 2021 r. poz. 1978),

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431),

  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 oraz 803).

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą
  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

   1. Administratorami są:

  – Wójt Gminy Przemęt, mający siedzibę w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 (64-234) w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.

  –  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

  – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

  2. Z administratorem – Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

  Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Adres e-mail: [email protected].

  Numer telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Administrator – Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

  adres e-mail [email protected]

  numer telefonu   tel. 728706901, 667941610,

  pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

  6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

  Dokumentacja przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz nr 27 poz. 140)

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Telefon: 22 531 03 00

  9. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

  –        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

  –         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

  10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 • Wymagane dokumenty:

  1.    Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

  a)      osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem,

  b)      dla osoby do 12 roku życia można na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  2.    Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  3.    Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 6, tel. 65 615 69 70 lub 65 549 60 71 wew. 45.

 • Termin załatwienia sprawy:

  Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP dla osoby do 12 roku życia.
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-07  K-9

 • Druk/wniosek:

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Druk DO/W/1)

Załączniki

Wniosek O Wydanie Dowodu Osobistego

Metryczka

wytworzono: 21.03.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 10.04.2019, 11:37 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 10.07.2023, 12:28 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1157

Rejestr zmian

uaktualniono: 10.07.2023, 12:28 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 09:52 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 09:25 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 14.03.2023, 12:26 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.08.2022, 14:08 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.08.2022, 13:58 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.08.2022, 13:57 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 19.11.2021, 08:19 przez: Natalia Chomska SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.11.2021, 08:54 przez: Natalia Chomska SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 12:19 przez: Leszek Anglart SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 01.02.2021, 14:25 przez: Leszek Anglart SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 17.12.2020, 09:17 przez: Leszek Anglart SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 16.03.2020, 13:48 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 12.01.2020, 21:38 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 24.04.2019, 09:20 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 11.04.2019, 10:43 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 10.04.2019, 11:40 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
uaktualniono: 10.04.2019, 11:38 przez: Irena Mikołajczak SO.I WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
utworzono: 10.04.2019, 11:37 przez: Irena Mikołajczak SO.I Wniosek o wydanie dowodu osobistego