USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.IV Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Sprostowania/uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 39 zł – Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania/uzupełnienia dokonanego na wniosek,
  • 17 zł – Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt:  nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  10. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  12. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
  2. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
  3. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
  4. Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu/uzupełnienie, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
  5. Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oraz dokument tożsamości pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie. Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  3. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.4

Załączniki

Usc.4

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 10.04.2019, 12:45 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 08:14 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 104

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 08:14 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 13.10.2023, 08:03 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.08.2023, 08:53 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 08:05 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 11:09 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 11.08.2022, 15:16 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 15.07.2022, 11:20 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 23.12.2021, 08:31 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 08:45 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 25.01.2021, 07:54 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.12.2020, 13:45 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 28.07.2020, 11:15 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 19.03.2020, 11:52 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 12:37 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 11:17 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 10:41 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 10.04.2019, 12:48 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
utworzono: 10.04.2019, 12:45 przez: Leszek Anglart USC.IV SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO