USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.VI Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:
  1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
  2. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  22 zł – za wydanie odpisu skróconego;

  33 zł – za wydanie odpisu zupełnego;

  38 zł – zaświadczenie o stanie cywilnym;

  17 zł – za tłumaczenie urzędowe;

  24 zł – za wydanie zaświadczenia o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przemęcie.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydawania odpisów lub zaświadczeń z akt stanu cywilnego,
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Dane osobowe w aktach postępowań administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk przechowuje się przez okres 10 lat licząc od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
  • Dane osobowe podane we wnioskach o wydanie :
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  • W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  • Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
  2. Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel.  656156968

 • Termin załatwienia sprawy:
  1. w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt,
  2. w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt
 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  3. Za pośrednictwem elektronicznej platformy EPUAP:

  https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=OdpisAktuStanuCywilnego

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.6

  Usc.6.1

  Usc.6.2 Wniosek O Wydanie Zaświadczenia O Stanie Cywilnym

Załączniki

Usc.6
Usc.6.1
Usc.6.2 Wniosek O Wydanie Zaświadczenia O Stanie Cywilnym

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 10.04.2019, 13:10 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 09:51 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 405

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 09:51 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 13.10.2023, 07:56 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.08.2023, 08:51 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 08:34 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 08:32 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 07:44 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 07:42 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 07:40 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 06.07.2023, 07:36 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 10:37 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 10:28 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 09:28 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 17.03.2023, 09:24 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 14.03.2023, 15:36 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 20.02.2023, 13:01 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 20.02.2023, 12:52 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 20.02.2023, 12:50 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 11.08.2022, 15:14 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 15.07.2022, 11:01 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 23.12.2021, 08:26 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 30.04.2021, 08:34 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 25.01.2021, 07:29 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 16.12.2020, 14:02 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 11.08.2020, 13:09 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 28.07.2020, 11:05 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:42 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:39 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.05.2020, 08:35 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 19.03.2020, 11:55 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 19.03.2020, 11:49 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 27.02.2020, 10:01 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 27.02.2020, 09:57 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 12:14 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 11:28 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 22.01.2020, 11:25 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 11:19 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 29.04.2019, 09:28 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 24.04.2019, 12:33 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 18.04.2019, 11:50 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
uaktualniono: 10.04.2019, 13:13 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
utworzono: 10.04.2019, 12:31 przez: Leszek Anglart USC.VI WYDAWANIE ODPISÓW LUB ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO