USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.VII Zmiana imienia lub nazwiska

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:
  1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
  2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  – 37 zł – za wydanie decyzji.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku ustawą z dnia 17 października 2008 o zmianie imion i nazwisk)

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zmiany imion i nazwisk.
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
   3. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
   4. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
   5. ustawy o opłacie skarbowej.
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Dane osobowe w aktach postępowań administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk przechowuje się przez okres 10 lat licząc od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  11. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  13. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód tożsamości wnioskodawcy(do wglądu).
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  3. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.7

Załączniki

Usc.7

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 10.04.2019, 13:22 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 09:45 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 205

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 09:45 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 13.10.2023, 08:01 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 06.07.2023, 08:00 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 17.03.2023, 10:59 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 15.07.2022, 11:17 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 23.12.2021, 08:38 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 23.12.2021, 08:29 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 30.04.2021, 08:38 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 25.01.2021, 07:50 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 16.12.2020, 13:43 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 28.07.2020, 11:13 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 06.07.2020, 09:02 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 22.01.2020, 12:28 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 30.05.2019, 15:03 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 30.05.2019, 12:55 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 30.05.2019, 12:53 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 29.04.2019, 10:49 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 24.04.2019, 12:45 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
uaktualniono: 10.04.2019, 13:25 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
utworzono: 10.04.2019, 13:22 przez: Leszek Anglart USC.VII ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA