ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10.04.2019 r. w sprawie: kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt

OR.0050.8.2019                                                                                                                                                                                        Przemęt, 2019-04-10

ZARZĄDZENIE NR  8 .2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10.04.2019 r.

 

w sprawie: kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt

 

Na postawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) i art. 69 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 poz. 2077, z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF
Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przemęt Kierownicy zobowiązani są w szczególności do:

1.Zapewnienia przeglądu, usystematyzowania i dostosowania do obowiązujących standardów systemu kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej.

2. Ustalenia w formie pisemnej i wdrożenia niezbędnych dla stosowania w jednostce kontroli zarządczej mechanizmów i systemów kontrolnych.

3. Corocznego dokonywania udokumentowanej samooceny systemu kontroli zarządczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ,
z późn. zm.) z wykorzystaniem kwestionariusza. Z wyników samooceny kontroli zarządczej  należy sporządzić raport zawierający informacje wymienione w komunikacie Ministra Finansów.

4. Zarządzania ryzykiem. Dokonywania co najmniej raz w roku z zachowaniem formy pisemnej identyfikacji i analizy ryzyka.

5. Corocznie w terminie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok, składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w podległej jednostce zgodnie z procedurą i na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do załącznika nr 1 do zarządzenia nr OP.120.38.2014 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14.11.2014 roku – zasady funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Przemęcie.Przy sporządzaniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej należy wykorzystywać wyniki samooceny kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Anna Wojciechowska

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.8.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Anna Wojciechowska
opublikowano: 11.04.2019, 10:37 przez: Anna Wojciechowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 115

Rejestr zmian