SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

 • Dodatkowe informacje:

  Cudzoziemiec – obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , który przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące musi się zameldować. Pozostali cudzoziemcy maja obowiązek zameldowania się jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.

  Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członkiem rodziny takiego cudzoziemca – masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Jeśli jesteś obywatelem innego państwa – masz na zgłoszenie 4 dni).

  Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 30 dni, nie musisz się meldować.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba zainteresowana.

 • Opłaty:

  Opłacie skarbowej w wys. 17,00 zł podlega zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy i wydaje się osobie, na jej pisemny wniosek.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411, z 2020r. poz. 930).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania pobytu stałego lub czasowego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

Zgloszenie Pobytu Stalego
Zgloszenie Pobytu Czasowego
Zgloszenie Wymeldowania Z Miejsca Pobytu Stalego
Zgloszenie Wymeldowania Z Miejsca Pobytu Czasowego

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 17.04.2019, 15:00 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 22.08.2022, 09:19 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 144

Rejestr zmian

uaktualniono: 22.08.2022, 09:19 przez: Natalia Chomska SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
uaktualniono: 03.09.2021, 12:26 przez: Natalia Chomska SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
uaktualniono: 07.05.2021, 09:42 przez: Leszek Anglart SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
uaktualniono: 04.02.2021, 07:49 przez: Leszek Anglart SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
uaktualniono: 17.12.2020, 13:41 przez: Leszek Anglart SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
utworzono: 17.04.2019, 15:00 przez: Irena Mikołajczak SO.IX OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW