SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

 • Dodatkowe informacje:

  Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

  Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy:

  1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
  2. w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu.

  Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit . b ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik.

 • Opłaty:

  Czynność zameldowania nie podlega opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022r.  poz. 2070).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2111).
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023r. poz. 57 z późn. zm.).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr tel. 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610 , adres e-mail: [email protected].

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:

  1.Wypełniony formularz meldunkowy,

  2.Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,

  3.Do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

  4.Pełnomocnictwo w przypadku działania jako pełnomocnik i dowód osobisty pełnomocnika

 • Miejsce załatwienia sprawy:
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,            tel.  65 615 69 70
 • Termin załatwienia sprawy:

  Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza

 • Sposób doreczenia:

  1.Osobiście.

  2.Za pomocą platformy E-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ugprzemet

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-02  K-9

 • Druk/wniosek:

  1.Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1

  2.Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZPC/1

Załączniki

Zgloszenie Pobytu Stalego
Zgloszenie Pobytu Czasowego

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 17.04.2019, 14:24 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 12:09 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 531

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 12:09 przez: Natalia Chomska SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 13.07.2023, 09:19 przez: Natalia Chomska SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 17.03.2023, 15:11 przez: Natalia Chomska SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 17.03.2023, 13:24 przez: Natalia Chomska SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 22.08.2022, 08:58 przez: Natalia Chomska SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 07.05.2021, 09:27 przez: Leszek Anglart SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 03.02.2021, 15:19 przez: Leszek Anglart SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 17.12.2020, 13:14 przez: Leszek Anglart SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
uaktualniono: 28.05.2020, 08:18 przez: Irena Mikołajczak SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
utworzono: 17.04.2019, 14:24 przez: Irena Mikołajczak SO.VII ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY