SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik. 

 • Opłaty:

  Czynności zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu nie podlegają opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2022r. poz. 2070).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2023r. poz. 57  z późn. zm.).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr tel. 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP lub zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy . Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany formularz.
  2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku działania jako pełnomocnik i dowód osobisty pełnomocnika.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6, tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza

 • Sposób doreczenia:
  1.Osobiście

  2.Za pomocą platformy E-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ugprzemet

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-02 K-8

 • Druk/wniosek:

  1.Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

  2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4

Załączniki

Zgloszenie Powrotu Z Wyjazdu Poza Granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgloszenie Wyjazdu Poza Granice Rzeczypospolitej Polskiej

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 17.04.2019, 15:19 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 13:05 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 68

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 13:05 przez: Natalia Chomska SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 13.07.2023, 09:35 przez: Natalia Chomska SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 17.03.2023, 15:08 przez: Natalia Chomska SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 17.03.2023, 14:05 przez: Natalia Chomska SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 22.08.2022, 09:43 przez: Natalia Chomska SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 07.05.2021, 09:45 przez: Leszek Anglart SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 04.02.2021, 07:58 przez: Leszek Anglart SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
uaktualniono: 17.12.2020, 14:42 przez: Leszek Anglart SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
utworzono: 17.04.2019, 15:19 przez: Irena Mikołajczak SO.X ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY