Bożena Ćwiklińska

Skarbnik Gminy Przemęt

Do obowiązków należy:

 1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy.
 2. Zbieranie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania przez organ wykonawczy projektu budżetu na rok następny.
 3. Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu.
 4. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy i przekazywanie bezpośrednio po jego uchwaleniu do realizacji odpowiednim stanowiskom i jednostkom organizacyjnym Gminy.
 5. Sporządzanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy, informowanie
  o sytuacji na bieżąco Wójta oraz statutowych organów Rady Gminy.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wynikającymi z decyzji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, a w szczególności zapewnienie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, terminowości dochodzenia przysługujących jej należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 7. Kontrolowanie długu publicznego i równowagi budżetowej.
 8. Inicjowanie zmian mogących prowadzić do racjonalniejszego wykorzystania środków publicznych oraz dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego zamierzonych działań,
  a także prowadzenie analizy budżetu jednostki z zaproponowaniem optymalnej metody
  i sposobu pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków pieniężnych przez jednostkę.
 9. Kontrolowanie wydatkowania środków budżetowych.
 10. Sporządzanie i przekazywanie w terminie wszelkich sprawozdań z gromadzenia środków publicznych, ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 11. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji.
 12. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 13. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej, opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w tym opracowywanie polityki rachunkowości Urzędu.
 14. Kontrolowanie zgodności z przepisami umarzania należności dla budżetu Gminy odraczaniem jej spłaty lub rozłożenia na raty oraz niedopuszczanie do przedawnienia należności.
 15. Terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
 16. Kontrolowanie zgodności wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację.
 17. Kontrolowanie wykorzystania środków publicznych i środków przekazywanych
  ze środków publicznych, związanych z realizacji programów lub projektów finansowanych
  z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, zgodnie z przeznaczeniem i procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu.
 18. Kierowanie pracą Wydziału Finansów i Budżetu, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.04.2019, 15:02 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 30.05.2019, 10:53 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 343

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.05.2019, 10:53 przez: Liwia Sterna Bożena Ćwiklińska
utworzono: 18.04.2019, 15:02 przez: Liwia Sterna Bożena Ćwiklińska