• Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.IV PETYCJE

 • Dodatkowe informacje:
  1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających w szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

  Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Przemęt

  1. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
  2. W przypadku braku właściwości, petycja przesyłana jest do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
  3. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot w imieniu którego składana jest petycja wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji. Wzór zgody dostępny jest na druku or.4.2.
  1. Wypełniony wniosek można złożyć:

  w formie pisemnej:

  – na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

  – doręczyć osobiście: Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu

  za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  – w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP lub podpisemm osobistym na adres http://esp.przemet.pl/

  – za pośrednictwem poczty elektronicznej- na adres [email protected]

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów w interesie publicznym, własnym oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946)

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected]

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i rozpatrzenie petycji – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

  2) opublikowanie petycji na stronie BIP wraz z danymi w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

  3) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, a w przypadku wyrażenia zgody użytkownicy strony BIP Gminy Przemęt.

  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  a) Prawo żądania dostępu do danych

  b) Prawo żądania sprostowania danych

  c) Prawo żądania usunięcia danych

  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia petycji. Dane mogły zostać również pozyskane od podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana petycję.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

OR. IV. Wniosek
OR.IV. Zgoda

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.04.2019, 14:03 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 30.04.2021, 10:25 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 175

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.04.2021, 10:25 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 22.07.2020, 15:29 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 11.02.2020, 10:35 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 13.06.2019, 11:04 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 29.04.2019, 12:08 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
utworzono: 18.04.2019, 14:03 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE