• Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.IV PETYCJE

 • Dodatkowe informacje:
   

  1.     Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  1)     zmiany przepisów prawa,

  2)     podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

  3)     życia zbiorowego lub wartości wymagających w szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

  Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Przemęt

  2.     O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

  3.     W przypadku braku właściwości, petycja przesyłana jest do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

  4.     Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

  Podmiot w imieniu którego składana jest petycja wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji. Wzór zgody dostępny jest na druku OR.4.2

 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów w interesie publicznym, własnym oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą
   w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • przyjęcie i rozpatrzenie petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
    w zw. z  ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
   • publikacja petycji wraz z danymi w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
    o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: 25 lat
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
   • Użytkownicy strony BIP
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  Obowiązek podania danych:  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia petycji. Dane mogły zostać również pozyskane od podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana petycję.

 • Wymagane dokumenty:

  Pismo zawierające:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedzimy podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego
   z tych podmiotów,
  3. oznaczenie adresata petycji,
  4. wskazanie przedmiotu petycji,
  5. podpis podmiotu wnoszącego petycję lub przez osobę reprezentującą podmiot,
  6. zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (nieobowiązkowe) lub wniosek o przyjęcie petycji na druku OR.4.1
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny- pokój nr 23, tel. 65 615 69 65, 65 549 60 71 wew.70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 • Sposób doreczenia:

  – osobiście;

  – listownie za pośrednictwem poczty  na adres Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt;

  – e-mail

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01  K-7

 • Druk/wniosek:

Załączniki

OR.VII.1. Wniosek
OR.VII.2. Zgoda

Metryczka

wytworzono: 16.02.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 18.04.2019, 14:03 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 11.03.2024, 09:47 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 237

Rejestr zmian

uaktualniono: 11.03.2024, 09:47 przez: Sylwia Kaczmarek OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 13.09.2023, 08:18 przez: Sylwia Kaczmarek OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 16.02.2023, 10:09 przez: Sylwia Kaczmarek OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 16.02.2023, 10:03 przez: Sylwia Kaczmarek OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 16.02.2023, 09:59 przez: Sylwia Kaczmarek OR.V PETYCJE
uaktualniono: 16.02.2023, 09:57 przez: Sylwia Kaczmarek OR.V PETYCJE
uaktualniono: 30.04.2021, 10:25 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 22.07.2020, 15:29 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 11.02.2020, 10:35 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 13.06.2019, 11:04 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
uaktualniono: 29.04.2019, 12:08 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE
utworzono: 18.04.2019, 14:03 przez: Liwia Sterna OR.IV PETYCJE