OR.V SKARGI I WNIOSKI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.V SKARGI I WNIOSKI

 • Dodatkowe informacje:
   

  1.  Wójt, Zastępca Wójta lub Sekretarz przyjmują interesantów/klientów w sprawach skarg i wniosków
  w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  2.  O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma,  a nie jego forma zewnętrzna.

  3.  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  4.  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  5.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  6.  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  7.  Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta rozpatruje rada gminy.

  8.  Skargę na pracownika rozpatruje wójt lub może przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu
  z obowiązkiem zawiadomienia o sposobie jej załatwienia.

  9. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia,
  z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdy w interesie własnym, publicznym oraz innej osoby za jej zgodą

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Klauzula informacyjna:

   

  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą
   w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i rozpatrzenie skargi / wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
   • publikacja skargi wraz z danymi w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: 25 lat
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
   • Użytkownicy strony BIP w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia skargi / wniosku.
 • Wymagane dokumenty:

  Pismo zawierające:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy,
  3. treść skargi, wniosku,
  4. podpis

  lub protokół przyjęcia skargi/wniosku wniesionego/ej ustnie.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny- pokój nr 23, tel. 65 615 69 75, wew. 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

 • Sposób doreczenia:

  – osobiście;

  – listownie za pośrednictwem poczty  na adres Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt;

  – e-mail;

  – za pośrednictwem e -puap https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01     K-8

 • Druk/wniosek:

Załączniki

OR.V.Protokół Przyjęcia Skargi Wniosku

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.04.2019, 14:08 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 11.03.2024, 09:52 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 497

Rejestr zmian

uaktualniono: 11.03.2024, 09:52 przez: Sylwia Kaczmarek OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 13.09.2023, 08:22 przez: Sylwia Kaczmarek OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 16.02.2023, 10:21 przez: Sylwia Kaczmarek OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 30.04.2021, 10:34 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 22.07.2020, 15:43 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 11.02.2020, 10:30 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 13.06.2019, 11:13 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 29.04.2019, 12:07 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
utworzono: 18.04.2019, 14:08 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI