OR.V SKARGI I WNIOSKI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.V SKARGI I WNIOSKI

 • Dodatkowe informacje:
  1. Wójt, Zastępca Wójta lub Sekretarz przyjmują interesantów/klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  2. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
  3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  4. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  6. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  7. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta rozpatruje rada gminy.
  8. Skargę na pracownika rozpatruje wójt lub może przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu z obowiązkiem zawiadomienia o sposobie jej załatwienia.
  9. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdy w interesie własnym, publicznym oraz innej osoby za jej zgodą

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.  poz. 46)

 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected]

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i rozpatrzenie skargi/wniosku – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  a) Prawo żądania dostępu do danych

  b) Prawo żądania sprostowania danych

  c) Prawo żądania usunięcia danych

  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia skargi/wniosku.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

OR.V. Wniosek

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.04.2019, 14:08 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 30.04.2021, 10:34 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 392

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.04.2021, 10:34 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 22.07.2020, 15:43 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 11.02.2020, 10:30 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 13.06.2019, 11:13 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
uaktualniono: 29.04.2019, 12:07 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI
utworzono: 18.04.2019, 14:08 przez: Liwia Sterna OR.V SKARGI I WNIOSKI