SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Przemęt lub z rejestru PESEL

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:
  Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę pełnomocnik
 • Opłaty:

  Opłata skarbowa :

  • 17 zł – za wydanie zaświadczenia,
  • 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo.
  • za wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia -17 zł

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2023r. poz. 775 z późn.zm. ) ,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. 2023 r. poz.  2111),
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2023r. poz. 57 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przekładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2019r. poz. 860).
 • Klauzula informacyjna:
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorami są:1.        Wójt Gminy Przemęt , mający siedzibę w Przemęcie (64-234) przy ul. Jagiellońskiej 8 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta Gminy Przemęt dokumentacji pisemnej;2.        Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;3.        Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA1.        Z administratorem – Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 640234 Przemęt. Adres email: [email protected].Nr telefonu:+48 65 615 69 492.        Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3.        Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail [email protected], formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

  1.        Administrator – Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] , telefonicznie 728706901, 667941610 .

  2.        Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3.        Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

  ·            przez Wójta Gminy Przemęt   – w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności

  ·        przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy    o ewidencji ludności.

  ODBIORCY DANYCH:

  Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

  ·            Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.

  ·            Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji

  ·            podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

  Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

  ·            służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

  ·            osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

  ·            osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

  ·            jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

  przez:

  ·            Wójta Gminy Przemęt – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online – podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;

  ·            Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online – podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;

  ·        Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

  Pani/Pana dane Wójt Gminy Przemęt udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

  Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

  Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

  ·            dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;

  ·            dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;

  ·        dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Telefon: 22 531 03 00

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

  ·         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

  ·         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

  ·         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

  ·         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

  ·         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

  Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności ( ar. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami nich rodzin zagrożone jest kara grzywny

   

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Pełnomocnictwo ( w przypadku działania przez pełnomocnika)
  3. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy lub pełnomocnika
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,

  tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty     złożenia wniosku.

 • Sposób doreczenia:

  1.Osobiście

  2.Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt ul. Jagiellońska 8

  3.Za pomocą platformy E-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ugprzemet

 • Data i numer aktualizacji:
  2024-02-02 K-10
 • Druk/wniosek:
   so.11.1 – wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

  so.11.2 – wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego

  so.11.3 – pełnomocnictwo

Załączniki

SO.11.1 Wniosek O Wydanie Zaświadczenia
SO.11.2 Wniosek O Wydanie Wielojęzycznego Formularza Tłumaczenia Urzędowego
SO.11.3. Pełnomocnictwo

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:08 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 12:38 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 316

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 12:38 przez: Natalia Chomska SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL
uaktualniono: 13.07.2023, 10:09 przez: Natalia Chomska SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL
uaktualniono: 17.03.2023, 14:23 przez: Natalia Chomska SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL
uaktualniono: 22.08.2022, 10:05 przez: Natalia Chomska SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL
uaktualniono: 22.10.2021, 14:53 przez: Natalia Chomska SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT LUB Z REJESTRU PESEL
uaktualniono: 07.05.2021, 09:51 przez: Leszek Anglart SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
uaktualniono: 03.02.2021, 15:12 przez: Leszek Anglart SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
uaktualniono: 05.01.2021, 11:04 przez: Leszek Anglart SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
uaktualniono: 05.01.2021, 09:53 przez: Leszek Anglart SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
uaktualniono: 17.12.2020, 15:15 przez: Leszek Anglart SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
utworzono: 18.04.2019, 11:08 przez: Irena Mikołajczak SO.XI ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW