SO.XII WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:
  1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
   O dane jednostkowe mogą ubiegać się:
  • organy administracji publicznej,
  • Sądy,
  • Prokuratury,
  • Policja,
  • Straż Graniczna,
  • Służba Więzienna,
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służba Wywiadu Wojskowego,
  • Służba Celno-Skarbowa,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencja Wywiadu,
  • Biuro Ochrony Rządu,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • Organy wyborcze,
  • Straże Gminne /miejskie/,
  • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

  Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

  Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

  1. Jednostki organizacyjne i osoby, które:
  • wykażą w tym interes prawny

  W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.

  • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

  Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

 • Opłaty:

  Opłaty:

  • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
  • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt : nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:

  1.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019r.  poz. 1781 ),

  2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),

  3.Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830 ),

  4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

  5.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w  sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2523, z 2019r. poz. 1212 ).

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,

  64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  1. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

Wniosek o Udostepnianie Danych Jednostkowych Z Rejestru Mieszkaoców Oraz Rejestru PESEL

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:27 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 22.08.2022, 11:08 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 206

Rejestr zmian