SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Wymeldowanie osoby decyzją administracyjną

 • Dodatkowe informacje:

  Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego,  przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  1. 10 zł za wydanie decyzji.
  2. 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. 2023 r. poz. 2111),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr tel. 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610 , adres e-mail: [email protected].

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wymeldowywanie osoby z pobytu stałego lub czasowego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:

  Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania powinien:

  • złożyć podanie, ze szczegółowym  wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania

  przedłożyć – do wglądu – dokumenty potwierdzające fakty opisane w podaniu(np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, umowę najmu lokalu, itp.)

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,  tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Załatwienie sprawy  – wydanie decyzji administracyjnej –  następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów(w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 • Sposób doreczenia:
  1.Osobiście

  2.Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt ul. Jagiellońska 8

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-02 K-8

 • Druk/wniosek:

  1.so.13 – wniosek o wymeldowanie osoby decyzją administracyjną

Załączniki

SO.13 Wniosek O Wymeldowanie Decyzją Administracyjną

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:37 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 13:13 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 106

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 13:13 przez: Natalia Chomska SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 13.07.2023, 11:46 przez: Natalia Chomska SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 17.03.2023, 14:56 przez: Natalia Chomska SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 22.08.2022, 10:20 przez: Natalia Chomska SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 07.05.2021, 09:56 przez: Leszek Anglart SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 04.02.2021, 08:35 przez: Leszek Anglart SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 05.01.2021, 09:14 przez: Leszek Anglart SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 17.12.2020, 12:17 przez: Leszek Anglart SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
utworzono: 18.04.2019, 11:37 przez: Irena Mikołajczak SO.XIII WYMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ