SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zameldowanie osoby decyzją administracyjną.

 • Dodatkowe informacje:

  Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony, zapoznaniu się z ustaleniami organów Policji, , przeprowadzeniu wizji lokalnej, itp.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Osoba zainteresowana.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  1. 10 zł za wydanie decyzji.
  2. 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]

  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zameldowanie osoby decyzją administracyjną Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

SO.14 Wniosek O Zameldowanie Decyzją Administracyjną

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:45 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 22.08.2022, 10:36 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 98

Rejestr zmian

uaktualniono: 22.08.2022, 10:36 przez: Natalia Chomska SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 07.05.2021, 09:59 przez: Leszek Anglart SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 04.02.2021, 08:45 przez: Leszek Anglart SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 05.01.2021, 09:11 przez: Leszek Anglart SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 17.12.2020, 11:57 przez: Leszek Anglart SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
uaktualniono: 17.12.2020, 11:43 przez: Leszek Anglart SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
utworzono: 18.04.2019, 11:45 przez: Irena Mikołajczak SO.XIV ZAMELDOWANIE OSOBY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ