SO.XV REJESTR WYBORCÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Rejestr wyborców.

 • Dodatkowe informacje:

  Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w gminie Przemęt i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

  Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
  Można być wpisanym tylko do jednego rejestru – dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w gminie Przemęt zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

 • Kto może załatwić sprawę:

  WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

  Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny), ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy Urzędu.

   WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

  Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek.

 • Opłaty:

  Nie podlega opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834, 2054, z 2022 r. poz. 655 ).
  2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 poz. 1316, z 2018 r. poz. 2209).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wpisanie lub skreślenie z rejestru wyborców. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

SO.15.1. Wniosek O Wpisanie Do RW
SO.15.2 Deklaracja

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:59 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 22.08.2022, 11:00 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 94

Rejestr zmian

uaktualniono: 22.08.2022, 11:00 przez: Natalia Chomska SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 07.05.2021, 09:14 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 04.02.2021, 08:50 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 05.01.2021, 10:59 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 17.12.2020, 12:26 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
utworzono: 18.04.2019, 11:59 przez: Irena Mikołajczak SO.XV REJESTR WYBORCÓW