SO.XV CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Centralny Rejestr Wyborców

 • Dodatkowe informacje:
  Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w gminie Przemęt i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

  Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy ma 5 dni  na rozpatrzenie  wniosku.

  Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania – dlatego wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania w gminie Przemęt zostaną z urzędu skreśleni w stałym obwodzie głosowania w miejscowości dotychczasowego stałego zamieszkania.

  Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Przemęt jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy Przemęt pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

  Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku.

 • Kto może załatwić sprawę:
  Wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Przemęt  bez zameldowania na pobyt stały

  Wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy Przemęt.

  Wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Przemęt pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały .

 • Opłaty:

  Nie podlega opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Podstawa prawna:

  1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)

  2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1495)

 • Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt,  ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2.Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel.  728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

  Dokument tożsamości do wglądu

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Osobiście – w Urzędzie Gminy Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,   tel.65 615 69 70

  Przez Internet -jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 • Termin załatwienia sprawy:

  Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego obwodu głosowania wydaje się  w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

 • Sposób doreczenia:
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-02 K-9

 • Druk/wniosek:

  SO.XV

Załączniki

1.Wniosek O Ujęcie W Stałym Obwodzie Głosowania
2.Wniosek O Ujęcie W Stałym Obwodzie Głosowania.
Wniosek O Skreslenie Wyborcy Z CRW
Oświadczenie O Zamieszkaniu 2023

Metryczka

wytworzono: 27.03.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 18.04.2019, 11:59 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 13:25 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 183

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 13:25 przez: Natalia Chomska SO.XV CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 24.08.2023, 13:05 przez: Natalia Chomska SO.XV CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 22.08.2022, 11:00 przez: Natalia Chomska SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 07.05.2021, 09:14 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 04.02.2021, 08:50 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 05.01.2021, 10:59 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
uaktualniono: 17.12.2020, 12:26 przez: Leszek Anglart SO.XV REJESTR WYBORCÓW
utworzono: 18.04.2019, 11:59 przez: Irena Mikołajczak SO.XV REJESTR WYBORCÓW