SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:
  1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Dodatkowe informacje:

  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

 • Opłaty:

  Opłatę wnosi się na rachunek Gminy Przemęt nr 83 8669 0001 0042 0000 0038  przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

  2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu( z wyjątkiem piwa),

  3) 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Tryb odwoławczy:

  W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 2151),
  2. Uchwała Nr LIV/366/18 Rady Gminy Przemęt  z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przemęt,
  3. Uchwała Nr XLI/369/06 Rady Gminy Przemęt z dnia 11.04.2006 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przemęt,
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm. ).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr telefonu 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel.728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  4. Decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego
   o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm. ).
  5. Do wglądu dowód osobisty.
 • Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,
  tel.65 615 70
 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
 • Data i numer aktualizacji:
   2024-02-01 K-9
 • Druk/wniosek:

  so.16

Załączniki

SO. XVI Wniosek O Wydanie Zezwolenia Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Metryczka

wytworzono: 24.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 18.04.2019, 12:46 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 10:24 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 167

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 10:24 przez: Natalia Chomska SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 13.07.2023, 08:33 przez: Natalia Chomska SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 17.03.2023, 08:47 przez: Natalia Chomska SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 19.08.2022, 12:19 przez: Natalia Chomska SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 24.05.2022, 10:29 przez: Natalia Chomska SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 30.04.2021, 12:45 przez: Leszek Anglart SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 01.02.2021, 15:33 przez: Leszek Anglart SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
utworzono: 18.04.2019, 12:46 przez: Irena Mikołajczak SO.XVI ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH