SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, OSP.

 • Opłaty:

  Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi:

  1. 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt : nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2023r., poz. 2151 ),
  2. Uchwała Nr XLI/369/06 Rady Gminy Przemęt z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy,
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2023r., poz. 775 z późn. zm. ).
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr telefonu 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 • Wymagane dokumenty:
  1.  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Do wglądu oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok oraz dowód osobisty.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,
  tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
  3. Za pomocą platformy E-puap:

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ugprzemet

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-9

 • Druk/wniosek:

  so.17

Załączniki

SO. XVII Wniosek O Wydanie Jednorazowego Zezwolenia Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Metryczka

wytworzono: 24.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 18.04.2019, 13:02 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 05.02.2024, 10:31 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 126

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 10:31 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 13.07.2023, 08:39 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 17.03.2023, 09:22 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 19.08.2022, 12:38 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 19.08.2022, 12:37 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 24.05.2022, 10:42 przez: Natalia Chomska SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 30.04.2021, 12:50 przez: Leszek Anglart SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 01.02.2021, 15:38 przez: Leszek Anglart SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
utworzono: 18.04.2019, 13:02 przez: Irena Mikołajczak SO.XVII ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH