SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Opłaty:

  Brak opłat.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  Art.111  ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ).

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected],  nr telefonu 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610 , adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 • Wymagane dokumenty:

  1 .Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

  2. Do wglądu dowód osobisty.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,
  tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
 • Data i numer aktualizacji:
   2024-07-12 K-10
 • Druk/wniosek:

  so.18

Załączniki

SO. XVIII Oświadczenie O Wartości Sprzedaży Napojów Alkoholowych

Metryczka

wytworzono: 24.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 18.04.2019, 13:26 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 12.07.2024, 13:25 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 202

Rejestr zmian

uaktualniono: 12.07.2024, 13:25 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 05.02.2024, 10:35 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 13.07.2023, 08:42 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 17.03.2023, 09:29 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 19.08.2022, 12:43 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 24.05.2022, 10:54 przez: Natalia Chomska SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 30.04.2021, 12:57 przez: Leszek Anglart SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 01.02.2021, 15:42 przez: Leszek Anglart SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 04.01.2021, 13:11 przez: Leszek Anglart SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
uaktualniono: 04.01.2021, 13:06 przez: Leszek Anglart SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
utworzono: 18.04.2019, 13:26 przez: Irena Mikołajczak SO.XVIII OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH