SO.XXI WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  SO.XXI Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Dodatkowe informacje:

  Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek CEIGD-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Informacje dotyczące zasad rejestracji działalności gospodarczej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, na której jest umieszczony odnośnik do strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Nie występuje

 • Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2022 r., poz. 541 )
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610 , adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek CEIDG-1
  2. Do wglądu dowód osobisty składającego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.
  3. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika należy do niego dołączyć ważne pełnomocnictwo.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 6, Tel. 656156970

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 • Sposób doreczenia:

  1. Osobiście

 • Data i numer aktualizacji:
   2024-02-01 K-5
 • Druk/wniosek:
  • CEIDG-1
  • CEIDG-MW
  • CEIDG-RD
  • CEIDG-RB
  • CEIDG-SC
  • CEIDG-PN
  • CEIDG-POPR
  • CEIDG- ZS

Załączniki

CEIDG 1 V 3.0 14122023
CEIDG MW V6.3
CEIDG PN 3.0
CEIDG POPR V6.2
CEIDG RB V6.3
CEIDG RD V6.2
CEIDG SC V6.3
CEIDG ZS 3.0

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 18.04.2019, 13:42 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 05.02.2024, 11:04 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 179

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 11:04 przez: Natalia Chomska SO.XXI WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 13.07.2023, 08:49 przez: Natalia Chomska SO.XXI WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 17.03.2023, 11:23 przez: Natalia Chomska SO.XXI WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 24.08.2022, 11:09 przez: Leszek Anglart SO.XXI WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 24.08.2022, 09:43 przez: Natalia Chomska SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 13.12.2021, 08:09 przez: Leszek Anglart SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 10.12.2021, 13:16 przez: Leszek Anglart SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 25.01.2021, 07:44 przez: Leszek Anglart SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 29.04.2019, 11:35 przez: Leszek Anglart SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
utworzono: 18.04.2019, 13:42 przez: Leszek Anglart SO.XXIII WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ