SO.VI ZGROMADZENIE PUBLICZNE

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  SO.XXIV Zgromadzenie publiczne

 • Dodatkowe informacje:

  Termin załatwienia sprawy:

  Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia

  W sytuacjach określonych w ustawie Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Organizator zgromadzenia lub osoba przez niego upoważniona

 • Opłaty:

  Brak opłat

 • Tryb odwoławczy:

  Decyzja tylko w przypadku wydania zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemęt. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

So.6.1
So.6.2

Metryczka

wytworzono: 10.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 18.04.2019, 13:43 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 24.08.2022, 11:17 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 84

Rejestr zmian

uaktualniono: 24.08.2022, 11:17 przez: Leszek Anglart SO.VI ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 15.07.2022, 11:08 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 06.10.2021, 07:49 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 30.04.2021, 08:47 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 25.01.2021, 07:36 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 25.01.2021, 07:33 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 25.01.2021, 07:32 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 28.07.2020, 11:17 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 22.01.2020, 13:52 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 22.01.2020, 13:22 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 29.04.2019, 11:54 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
uaktualniono: 24.04.2019, 12:48 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE
utworzono: 18.04.2019, 13:43 przez: Leszek Anglart SO.XXIV ZGROMADZENIE PUBLICZNE