OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 • Dodatkowe informacje:
  1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt (https://przemet.com/ ).
  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku
   o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  3. Na podstawie art.  5 ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu.
 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

 • Opłaty:

  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

   

  Jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Podmiot, o którym mowa w art. 15  ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona
  w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

   

  Opłaty mogą być naliczane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 44.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia  17.07.2019 r. w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej.

   

  Wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Gminy Przemęt, określając przedmiot opłaty, lub opłacić należność kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

  Numer rachunku bankowego Gminy Przemęt wskazany jest
  w powiadomieniu o opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują zawsze
  w drodze decyzji.

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Lesznie Plac Tadeusza Kościuszki 4, 64-100 Leszno w terminie
  14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ul. Ratajczaka 10/12,
  61-815 Poznań, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.

 • Podstawa prawna:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

   

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt
   z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
   64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610.
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej oraz udostępnienie informacji publicznej lub wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 6
    1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia
    14 czerwca 1960 r.
   • Odwołanie od decyzji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
    w zw. z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 127
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
    w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: Dane przechowywana przez okres 5 lat.
  5. Odbiorcy:
   • Instytucje współpracujące w ramach realizacji zadań zespołu.
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
   • Podmioty świadczące usługi pocztowe
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać złożony na przykładowym druku or.1

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny- pok. nr 24, tel. 65 615 69 49

 • Termin załatwienia sprawy:

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

   

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona
  w terminie określonym art. 13 w ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia
  w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 • Sposób doreczenia:

  Wypełniony wniosek można złożyć:

  – osobiście w budynku Urzędu Gminy Przemęt (w Biurze Obsługi Klienta lub w Sekretariacie pok.24),

  -pocztą tradycyjną

  -pocztą elektroniczną,

  -e-puap.

 • Data i numer aktualizacji:

  03.07.2023, K-4

 • Druk/wniosek:

  or.1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Załączniki

Druk- or.1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryczka

wytworzono: 02.08.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 24.04.2019, 12:53 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 18.09.2023, 15:19 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 532

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.09.2023, 15:19 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 12.04.2023, 08:45 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 01.04.2022, 11:41 przez: Sylwia Kaczmarek OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 31.03.2022, 10:38 przez: Sylwia Kaczmarek OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 28.02.2020, 12:56 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 11:34 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 11:21 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 10:04 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 10:01 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
utworzono: 24.04.2019, 12:53 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek