OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 • Dodatkowe informacje:
  1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt (http://bip.przemet.pl/przemet/ ).
  2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
  3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Wójt Gminy Przemęt, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
  4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy a także w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

 • Opłaty:
  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

   

  Jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

   

  Podmiot, o którym mowa w ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona
  w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

   

  Opłaty mogą być naliczane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 44.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia  17.07.2019 r. w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej.

   

   

  Wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Gminy Przemęt, określając przedmiot opłaty, lub opłacić należność kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

  Numer rachunku bankowego Gminy Przemęt wskazany jest  w powiadomieniu o opłacie.

   

 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują zawsze w drodze decyzji.

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań), za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.

 • Podstawa prawna:

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

   

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  1. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
   z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

OR

Metryczka

wytworzono: 02.08.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 24.04.2019, 12:53 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 01.04.2022, 11:41 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 454

Rejestr zmian

uaktualniono: 01.04.2022, 11:41 przez: Sylwia Kaczmarek OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 31.03.2022, 10:38 przez: Sylwia Kaczmarek OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 28.02.2020, 12:56 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 11:34 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 11:21 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 10:04 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
uaktualniono: 02.08.2019, 10:01 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
utworzono: 24.04.2019, 12:53 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.I: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek