OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działceo nr ewid. 154 we Wieleniu”.

RNP.6220.1.2019                                                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działce o nr ewid. 154 we Wieleniu” , w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.
 

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018r. poz.2096t.j. ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

zawiadamiam że:

 

w dniu 30 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Przemęt wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działce o nr ewid. 154 we Wieleniu” , w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie jako bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna ( art.127a KPA).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Wieleń, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

 

Wywieszono dnia ………………………………………..
Zdjęto dnia…………………………………………..……

Pieczątka i podpis………………………………….……..
Przygotowała: Edyta Przydróżna Tel. 65/615 69 72 Pok. nr 12

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.04.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.1.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 30.04.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 02.05.2019, 12:55 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 66

Rejestr zmian