ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

OR.0050.17.2019

Przemęt, 2019-05-07

ZARZĄDZENIE NR 17.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 07 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt,
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przemęt,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 17.2019
Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Przemęt ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt.

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

1) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a w przypadku
nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.);
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931,
z późn. zm).

2) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
b) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 załącznika do zarządzenia.

3) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
– spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 załącznika do zarządzenia.

4) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również:
a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
b) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263),
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 załącznika do zarządzenia, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§ 2. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa z ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.);
11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 967,
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
2. Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-7, 11, 12.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu
i dopiskiem: “Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu”, w terminie do 05 czerwca 2019 r. do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Przemęt.
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przemęt.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49
2) Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Urzędu Gminy Przemęt, w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.
2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3) Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej.

……………………………………………….
data i podpis

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.05.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.17.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 07.05.2019 przez: Joanna Karkowska
opublikowano: 10.05.2019, 15:43 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 08.07.2019, 13:20 przez: Joanna Karkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 74

Rejestr zmian