KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 950 obręb Kaszczor

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art.39 ust ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami), w związku z § § 3 ust. 1 pkt 102 i 103 lit.b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (teks jednolity: Dz. U. z 2016, poz.71), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 950 obręb Kaszczor”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać
w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Kaszczor, oraz na stronie internetowej
w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.05.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.19.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 14.05.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 14.05.2019, 15:25 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 34

Rejestr zmian