OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
 • Przedmiot sprawy:

  OP.II: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Dodatkowe informacje:

  Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Pracodawca
  • Pełnomocnik
 • Opłaty:
  • Brak w przypadku osobistego złożenia wniosku.

  Za złożenie pełnomocnictwa 17 zł – (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna:
  • 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( U. z  2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE.L.2013.352.1)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem tel. 728-706-901, 667-941-610

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  3. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   a) Prawo żądania dostępu do danych
   b) Prawo żądania sprostowania danych
   c) Prawo żądania usunięcia danych
   d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  • Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  • Kopia świadectwa pracy wystawionego młodocianemu
  • Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie stosownego egzaminu albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z załączonym wykazem otrzymanej pomocy lub zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu tej pomocy
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu, pokój  nr 10, tel. 65 615 69 91

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Druk/wniosek:
  • op.2.1 Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  • op.2.2 Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołustwie

Załączniki

Op.2.1 Wniosek O Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianego Pracownika
Op.2.2 Oświadczenie Przedsiębiorcy O Otrzymaniu Nieotrzymaniu Pomocy De Minimis
Formularz Informacji Przedstawianych Przy Ubieganiu Sie O Pomoc De Minimis
Formularz Informacji Przedstawianych Przy Ubieganiu Sie O Pomoc De Minimis ROLNIK

Metryczka

wytworzono: 05.12.2022 przez: Julia Michalewicz
opublikowano: 15.05.2019, 15:38 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 14.12.2022, 12:28 przez: Julia Michalewicz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 714

Rejestr zmian

uaktualniono: 14.12.2022, 12:28 przez: Julia Michalewicz OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 12.07.2022, 14:56 przez: Julia Michalewicz OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 12.07.2022, 14:42 przez: Julia Michalewicz OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 12.05.2021, 15:35 przez: Izabella Skibska OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 04.02.2021, 14:34 przez: Izabella Skibska OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 02.10.2020, 15:22 przez: Patrycja Pabich OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 21.09.2020, 12:31 przez: Patrycja Pabich OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 21.09.2020, 10:51 przez: Patrycja Pabich OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
uaktualniono: 21.09.2020, 10:47 przez: Patrycja Pabich OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
utworzono: 15.05.2019, 15:38 przez: Joanna Karkowska OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW