OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym,

Na podstawie art. 49 oraz art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz.2096 t.j. ze zmianami ), w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwana dalej ustawą OOŚ, Wójt Gminy Przemęt jako organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam że:

strony postępowania administracyjnego

mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami
i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu  tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Organ uzyskał wymagane opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie- opinia pozytywna oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – uzgodnienie pozytywne z warunkami realizacyjnymi.

Z uwagi na powyższe zawiadamiam strony, że wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy – wydania decyzji do 20 maja 2019r.

Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Popowo Stare, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.05.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.14.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 16.05.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 16.05.2019, 12:04 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 79

Rejestr zmian