WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY PRZEMĘT

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

REFERENT

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy związany z zakresem ochrony środowiska lub planowania przestrzennego,
 • preferowane wykształcenie wyższe- ukończone studia na jednym z kierunków: ochrona środowiska krajobrazu, przyrody, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, budownictwo, architektura lub wyższe i studia podyplomowe z ww. zakresu,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo Ochrony Środowiska, o ochronie przyrody, Prawo Wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość topografii Gminy Przemęt,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w  zespole i współdziałania; organizowanie i planowanie pracy; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; odporność na stres.
 2. Umiejętności zawodowe: korzystanie z podstawowych urządzeń biurowych i informatycznych, w tym znajomość programów komputerowych: Lex, pakietu Office. Wymagania dodatkowe: znajomość oprogramowania typu GOMIG, GIS, ArchiCAD, Corel.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem tych decyzji oraz wprowadzanie dokumentacji do bazy OOŚ.

2) Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz podejmowanie czynności administracyjnych w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub niewykonywania obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

3) Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie z zakresu działania stanowiska.

4) Opracowywanie i aktualizacja projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz gminnego programu ochrony środowiska.

5) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

6) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

7) Opiniowanie powiatowego programu ochrony środowiska i programu ochrony powietrza atmosferycznego województwa wielkopolskiego.

8) Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla sfery wielkopolskiej, w Programie ochrony środowiska dla Gminy Przemęt i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt oraz sprawozdań do GUS.

10) Analiza możliwości pozyskania źródeł finansowania na wymianę źródeł ciepła.

11) Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

12) Prowadzenie spraw dot. gospodarki wodnej.

13) Prowadzenie spraw dot. obszarów Natura 2000, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatów i pomników przyrody oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ochrony tych obszarów. Przygotowywanie uchwał. Analiza planów i programów dotyczących gospodarowania na tych obszarach. Ewidencja tych obszarów.

14) Prowadzenie spraw dot. ograniczeń co do funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń,
z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

15) Gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji.

16) Rozliczanie faktur za zużycie energii elektrycznej w obiektach gminy oraz za dostawę wody i zrzut ścieków z budynków gminy.

17) Prowadzenie spraw dot. zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz wprowadzanie danych wsadowych do programu GOMIG.

18) Prowadzenie spraw dot. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

19) Prowadzenie spraw dot. działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt.

20) Współpraca w zakresie eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

21) Prowadzenie spraw dot. koncesji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

22) Prowadzenie spraw dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

23) Prowadzenie rejestru zawiadomień o odcięciu przyłącza wody i kanalizacji.

24) Kontrola obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

25) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

26) Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych.

27) Przygotowywanie oświadczeń w zakresie wykonania prawa pierwokupu.

28) Aktualizacja danych dotyczących wydanych decyzji o warunkach zabudowy w systemie informacji przestrzennej gminy Przemęt.

29) Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o przeniesieniu praw wynikających z decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

30) Wydawanie zaświadczeń o  przeznaczeniu terenów w obowiązujących  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pełen wymiar czasu pracy,

2)  praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,

3)  praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4)  obsługa urządzeń biurowych,

5)  gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego  i  zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

6)  praca pod presją czasu,

7) występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych
i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

8.  Wskaźnik zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Przemęt, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Akty prawne/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Akty prawne/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie ewentualnie posiadanych referencji.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu ( w punkcie obsługi klienta),
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);
 • w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: REFERENT”  w terminie  do 28 maja  2019 roku  do godz. 17:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Przemęt po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.przemet.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8,
  • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych
   w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie,
  • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
 1. Klauzula informacyjna:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

2)Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

–  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

– instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.

7)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów,
o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Przemęt, 17.05.2019 r.                                                                       
Przyg. Liwia Sterna
Tel. 65 615 69 90, pok. 19

 

 • Stanowisko:Referent
 • Termin składania dokumentów:28.05.2019
 • Data ważności:28.05.2019
 • Osoba odpowiedzialna:Liwia Sterna

Załączniki

Oświadczenie kandydata do pracy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

Metryczka

wytworzono: 17.05.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 17.05.2019, 16:07 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 09.04.2021, 14:42 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1007

Rejestr zmian