OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
 • Przedmiot sprawy:

  OP. I: ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

 • Dodatkowe informacje:

  Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników mają obowiązek zawiadamiać Wójta Gminy Przemęt o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Przemęt (zgodnie z § 3a ww. Rozporządzenia)

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Pracodawca
  • Pełnomocnik

   

 • Opłaty:
  • Brak w przypadku osobistego złożenia wniosku.

  Za złożenie pełnomocnictwa 17 zł – (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie dotyczy

 • Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem tel. 728-706-901, 667-941-610

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie zawiadomienia o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6.Przysługujące Pani/Panu prawa:

  a) Prawo żądania dostępu do danych
  b) Prawo żądania sprostowania danych
  c) Prawo żądania usunięcia danych
  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Wymagane dokumenty:

  Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu, pokój nr 10, tel. 65 615 69 91

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Druk/wniosek:

  op.1 Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r.    K – 6

Załączniki

Op.1 Zawiadomienie O Zawarciu Umowy O Prace Z Mlodocianym Pracownikiem

Metryczka

wytworzono: 05.12.2022 przez: Julia Michalewicz
opublikowano: 30.05.2019, 15:10 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 16.02.2024, 11:42 przez: Klaudia Taczkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 404

Rejestr zmian

uaktualniono: 16.02.2024, 11:42 przez: Klaudia Taczkowska OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 02.08.2023, 08:36 przez: Izabella Skibska OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 07.07.2023, 13:51 przez: Patrycja Pabich OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 07.07.2023, 13:50 przez: Patrycja Pabich OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 14.12.2022, 12:13 przez: Julia Michalewicz OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 14.12.2022, 12:12 przez: Julia Michalewicz OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 12.07.2022, 14:35 przez: Julia Michalewicz OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 12.05.2021, 15:22 przez: Izabella Skibska OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 04.02.2021, 14:44 przez: Izabella Skibska OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 21.09.2020, 09:50 przez: Patrycja Pabich OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
uaktualniono: 21.09.2020, 09:47 przez: Patrycja Pabich OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
utworzono: 15.05.2019, 15:02 przez: Joanna Karkowska OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY