OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
 • Przedmiot sprawy:

  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 • Dodatkowe informacje:
  1. Sposób załatwienia sprawy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.
  2. Wójt Gminy Przemęt wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:a) zgłoszenie nie zawiera wymienionych wyżej dokumentów albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,
   b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
  3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Wójtowi Gminy Przemęt, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

  W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

  Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14 ustawy Prawo oświatowe , w innym terminie niż określony w tym przepisie.

  4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

  5. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

  a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
  b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
  c) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
  d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy,
  f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

  6. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

  a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
  c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień szkoły publicznej – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Osoby prawne i fizyczne
  • Pełnomocnik
 • Opłaty:
  • Brak w przypadku osobistego złożenia wniosku
  • Za złożenie pełnomocnictwa 17zł – ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.
 • Tryb odwoławczy:

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 5496071, 65 6156949.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie 728-706-901, 667-941-610

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wpis szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.

  4.Dane będą przechowywane przez okres 25 lat.

  5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty,
  z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  1. Przysługujące Pani/Panu prawa:a) Prawo żądania dostępu do danych
   b) Prawo żądania sprostowania danych
   c) Prawo żądania usunięcia danych
   d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.

  8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Wymagane dokumenty:

  1.Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, powinno zawierać:

  a) nazwę szkoły/przedszkola/punktu przedszkolnego/placówki
  b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, ponadto w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej) lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy (szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej),
  c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

  – możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  – realizację innych zadań statutowych,

  – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

  – bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

  d) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,
  e) w przypadku zamiaru prowadzenia szkoły należy uwzględnić informację czy szkoła ubiega się o nadanie uprawień szkoły publicznej.

  2. Załączniki do zgłoszenia:

  a) tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę i miejsce prowadzenia zajęć szkoły lub placówki,
  b) pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu,
  c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,
  d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot – bez kserokopii dyplomów).
  e) dla osoby prawnej zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę –  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, dla osoby fizycznej – dowód tożsamości (do wglądu),
  f) pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych),
  g) informacja o warunkach lokalowych ­zgodna z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
  h) osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.
  i) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

  3. W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
  a) pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  b) zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu,  pokój nr 10,  tel. 65 615 69 65

 • Termin załatwienia sprawy:

  Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Druk/wniosek:
  • 3.1 Formularz zgłoszeniowy dla placówki
  • 3.2 Formularz zgłoszeniowy dla przedszkola
  • 3.3 Formularz zgłoszeniowy dla punktu przedszkolnego
  • 3.4 Formularz zgłoszeniowy dla szkoły niepublicznej
  • Informacja o warunkach lokalowych – placówka
  • Informacja o warunkach lokalowych – przedszkole
  • Informacja o warunkach lokalowych – punkt przedszkolny
  • Informacja o warunkach lokalowych – szkoła niepubliczna
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r.     K – 6

Załączniki

Informacja O Warunkach Lokalowych Placówka
Informacja O Warunkach Lokalowych Przedszkole
Informacja O Warukach Lokalowych Punkt Przedszkolny
Informacja O Warunkach Lokalowych Szkoła Niepubliczna
Op.3.1 Formularz Zgłoszeniowy Dla Placówki
Op.3.2 Formularz Zgłoszeniowy Dla Przedszkola
Op.3.3 Formularz Zgłoszeniowy Dla Punktu Przedszkolnego
Op.3.4 Formularz Zgłoszeniowy Dla Szkoły Niepublicznej

Metryczka

wytworzono: 05.12.2022 przez: Julia Michalewicz
opublikowano: 30.05.2019, 14:50 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 16.02.2024, 13:32 przez: Klaudia Taczkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 169

Rejestr zmian

uaktualniono: 16.02.2024, 13:32 przez: Klaudia Taczkowska OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 02.08.2023, 08:39 przez: Izabella Skibska OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 07.07.2023, 13:56 przez: Patrycja Pabich OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 14.12.2022, 12:51 przez: Julia Michalewicz OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 12.07.2022, 15:19 przez: Julia Michalewicz OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 17.05.2021, 08:42 przez: Izabella Skibska OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 04.02.2021, 14:12 przez: Izabella Skibska OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 21.09.2020, 11:52 przez: Patrycja Pabich OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
uaktualniono: 21.09.2020, 11:27 przez: Patrycja Pabich OP.IV WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
utworzono: 30.05.2019, 11:00 przez: Joanna Karkowska OP.IV WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH