OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
 • Przedmiot sprawy:

  Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/ośrodków przez rodziców/opiekunów prawnych

 • Dodatkowe informacje:

  Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej pojazdem samochodowym, otrzymują na wniosek złożony do Wójta Gminy Przemęt zwrot kosztów przejazdu dziecka. Powierzenie tego zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Przemęt, która zawierana jest na okres nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Rodzice dziecka/ucznia lub prawni opiekunowie
  • Pełnomocnik rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 • Opłaty:
  • Brak w przypadku osobistego złożenia wniosku.
  • Za złożenie pełnomocnictwa 17 zł – (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.
 • Tryb odwoławczy:

  Brak

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • ZARZĄDZENIE NR 67.2023 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 sierpnia 2023 r.  zmieniające zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i  wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku.
 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] oraz  nr telefonów: 728706901, 667941610

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i rozpatrzenie  wniosku o zwrot kosztów przejazdu  dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/ośrodków przez rodziców/opiekunów prawnych – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust 2 lit. j  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 9 ust 2 lit. a  RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty,
   z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6.Przysługujące Pani/Panu prawa:

  a) Prawo żądania dostępu do danych,

  b) Prawo żądania sprostowania danych,

  c) Prawo żądania usunięcia danych,

  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.

  8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

   

 • Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia – do wglądu.
  • Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – do wglądu.
  • Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).
  • Dowód rejestracyjny pojazdu – do wglądu.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu,  pokój nr 10, tel. 65 615 69 65

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Druk/wniosek:

  Wniosek – OP.5.1 Wniosek do Wójta Gminy Przemęt o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4.2023 Wójta Gminy Przemęt   z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 • Data i numer aktualizacji:

  16.07.2024 r.  K- 12

Załączniki

Załącznik Nr 1 Wniosek Tabela
Załącznik Do Zarządzenia Nr 67.2023 Wzór Umowy

Metryczka

wytworzono: 26.09.2023 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 30.05.2019, 14:30 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 18.07.2024, 10:53 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 296

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.07.2024, 10:53 przez: Izabella Skibska OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 16.02.2024, 13:44 przez: Klaudia Taczkowska OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 26.09.2023, 10:23 przez: Izabella Skibska OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 01.08.2023, 13:44 przez: Izabella Skibska OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 01.08.2023, 13:40 przez: Izabella Skibska OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 07.07.2023, 13:58 przez: Patrycja Pabich OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 24.02.2023, 11:32 przez: Patrycja Pabich OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 15.12.2022, 13:03 przez: Julia Michalewicz OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 14.12.2022, 13:11 przez: Julia Michalewicz OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 29.07.2022, 15:04 przez: Izabella Skibska OP.V DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 29.07.2022, 14:57 przez: Izabella Skibska OP.V DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 21.07.2022, 12:47 przez: Izabella Skibska OP.V DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 13.07.2022, 09:49 przez: Julia Michalewicz OP.V DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 12.07.2022, 15:26 przez: Julia Michalewicz OP.V DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 16.07.2021, 10:36 przez: Izabella Skibska DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 16.07.2021, 09:44 przez: Izabella Skibska DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
uaktualniono: 04.02.2021, 13:27 przez: Izabella Skibska OP.V ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
uaktualniono: 21.09.2020, 12:49 przez: Patrycja Pabich OP.V ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
uaktualniono: 21.09.2020, 12:06 przez: Patrycja Pabich OP.V ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
uaktualniono: 16.09.2019, 09:21 przez: Violetta Rozynek OP.VI ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
utworzono: 30.05.2019, 11:34 przez: Joanna Karkowska OP.VI ZAPEWNIENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W CZASIE PRZEWOZU NA TRASIE DOM-PRZEDSZKOLE, DOM-SZKOŁA LUB DOM-OŚRODEK W ROKU SZKOLNYM 2018/2019