OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt do stron postępowania – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 593 w miejscowości Wieleń

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa budynku letniskowego całorocznego
z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz
z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593
w miejscowości  Wieleń, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2096 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami),  zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 10 maja 2019 roku wpłynął wniosek […] reprezentowanych przez pełnomocnika […], w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 593
w miejscowości  Wieleń, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych
w  § 3 ust. 1 pkt 86 lit. c, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z planowanym przedsięwzięciem inwestor planuje wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, na obszarze form ochrony przyrody tj. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko- Wschowski i Kompleks leśny Włoszakowice oraz  obszaru Natura 2000 „Pojezierze Sławskie ”PLB300011.

Gmina Przemęt dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki o nr ewid. 593 w obrębie Wieleń w gminie Przemęt był objęty ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt NR XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 r.

Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymieniona działka była objęta jednostką bilansową planu WI 13UT – Tereny rekreacyjne i turystyczne. Uchwała utraciła moc po 31.12.2003 r.
w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. poz. 1161), przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagające zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073, ze zmianami) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. W związku z powyższymi ustaleniami obecnie teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Działka nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzania Lasu,  zatwierdzonym w dniu 14.03.2016r. przez Starostę Wolsztyńskiego na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2025 roku.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

o opinię czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania
na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie postanowienie (jako organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach), a następnie decyzję w sprawie.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w  godz.
od 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):31.05.2019
 • Nr aktu prawnego:RN.6220.5.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 31.05.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 31.05.2019, 13:42 przez:
zmodyfikowano: 21.12.2021, 14:08 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 98

Rejestr zmian