OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2096 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami),  zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam, że:

w dniu 17 kwietnia 2019 roku wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie
ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn reprezentowanego przez firmę AUGMEN ul. Sulechowska 8,
65-119 Zielona Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Pełnomocnik został wezwany do jej uzupełnienia pismem z dnia 28 maja 2019r. Uzupełnienie wpłynęło do Wójta Gminy Przemęt w dniu 6.06.2019r.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych
w  § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Objęta wnioskiem inwestycja kwalifikuje się zgodnie z ww. rozporządzeniem do § 3 ust. 1 pkt 60: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz
w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: 2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”.

Gmina Przemęt dla części terenu objętego planowanym przedsięwzięciem posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą
nr XXX/204/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/143/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ścieżki spacerowej
w miejscowości Osłonin – Wieleń część drogi będącej przedmiotem wniosku przeznaczona jest jako teren drogi publicznej, klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KD-Z. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Letniskowego OSŁONIN – WIELEŃ nad Jeziorem Wieleńskim zatwierdzony Uchwałą nr XI/59/99 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 1999r. część terenu objętego wnioskiem przeznaczona jest na tereny komunikacji – pasy drogowe ulic  zbiorczych (planowane lub istniejące) – jednostka bilansowa planu 1KZ.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

o opinię czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania
na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie postanowienie (jako organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach), a następnie decyzję w sprawie.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w  godz.
od 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń i Osłonin, w których jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):13.06.2019
 • Nr aktu prawnego:RN.6220.3.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 13.06.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 14.06.2019, 11:59 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 153

Rejestr zmian