KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – budowa stawu rekreacyjnego do ekstensywnej hodowli ryb na działkach o nr ewid. 283 i 284/2 obręb Solec

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit.a, b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71 ze zm.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu rekreacyjnego do ekstensywnej hodowli ryb na działkach o nr ewid. 283 i 284/2 obręb Solec”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać
w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Solec, oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.06.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.17.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 25.06.2019 przez: Klaudia Mierzwińska
opublikowano: 25.06.2019, 14:31 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 174

Rejestr zmian