Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w sali wiejskiej w Błotnicy

OR.120.21.2019                                                                                        Przemęt, 2019-06-21

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 21.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w sali wiejskiej w Błotnicy

 

 

           Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) oraz Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiącej zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr OP.120.12.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2019 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu sali wiejskiej w Błotnicy w związku z planowaną przebudową budynku sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Maluch + w terminie
do dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam komisję inwentaryzacyjną będącą jednocześnie Zespołem Spisowym w składzie:

1)  Leszek Anglart – przewodniczący komisji,

2)  Jadwiga Józefowska – członek komisji,

3)  Małgorzata Kurzawa – członek komisji,

4)  Joanna Skrzypczak   – członek komisji.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień

24 czerwca 2019 r.

§ 4. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować         i ująć w księgach rachunkowych 2019 roku.

 § 5. Osobą odpowiedzialną za składniki majątkowe będące na wyposażeniu sali wiejskiej

 w Błotnicy jest sołtys wsi Błotnica Pani Marlena Samol.

 § 6. Zobowiązuję komisję do:

przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osoby materialnie odpowiedzialnej,

przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

przekazania kompletnej dokumentacji do Wydziału Finansów i Budżetu w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

 § 7. Członkowie komisji są odpowiedzialni za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym

§ 8. Pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za całość spraw związanych
z procesem inwentaryzacji jest pracownik Wydziału Finansów i Budżetu podinspektor Agnieszka Pala

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.21.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 21.06.2019 przez: Agnieszka Pala
opublikowano: 04.07.2019, 13:27 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 25.05.2020, 09:25 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 46

Rejestr zmian