Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przemęt

Przemęt, 2019-06-12

OR.0050.26.2019

ZARZĄDZENIE NR  26.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 23 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 i z 2018 r. poz. 2471) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1.Bilans skonsolidowany sporządzany jest na arkuszu zgodnie z załącznikiem nr 9 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w niezmienionym zakresie.

2. Do konsolidacji należy ująć dane wynikające z bilansów:

 1. wykonania budżetu Gminy Przemęt;
 2. Urzędu Gminy Przemęt;
 3. Zespołu Szkół w Przemęcie;
 4. Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu;
 5. Szkoły Podstawowej w Mochach;
 6. Zespołu Szkoła Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze;
 7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie;
 8. Przedszkola Samorządowego w Przemęcie;
 9. Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;
 10. Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach;
 11. Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi;
 12. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie;
 13. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie;
 14. Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Przemęcie.

3. Konsolidacja dokonywana jest metodą pełną poprzez sumowanie w pełnej wartości poszczególnych pozycji bilansu jednostki dominującej i bilansów jednostek zależnych, dokonując wyłączeń i innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych rozrachunków, występujących powiązań kapitałowych.

4. Za jednostkę dominującą przyjmuje się JST, a bilans jednostki dominującej powstał
w wyniku połączenia pozycji bilansu z wykonania budżetu Gminy Przemęt oraz bilansu Urzędu Gminy Przemęt.

5. Dokumentację konsolidacyjną stanowi odrębny zbiór dokumentów, a mianowicie:

 1. bilanse jednostek objętych konsolidacją;
 2. zestawienie dotyczące połączenia danych z bilansu wykonania budżetu i bilansu
  Urzędu Gminy – stworzenie bilansu jednostki dominującej;
 3. zestawienie – arkusz konsolidacyjny, na którym sumowane są dane z bilansu jednostki dominującej i bilansów jednostek zależnych z wyszczególnieniem: zbiorczego zestawienia bilansów szkół i przedszkoli, bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Przemęcie;
 4. skonsolidowany bilans JST – Gminy Przemęt za dany rok budżetowy sporządzony
  na dzień 31 grudnia uwzględniający faktyczną wartość aktywów i pasywów;
 5. inne zestawienia – dokumenty dotyczące konsolidacji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Przemęt.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2018 roku, w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Przemęt. (OP.0050.30.2018)

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):12.06.2019
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.26.2019 
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 12.06.2019 przez: Alicja Bauta
opublikowano: 04.07.2019, 12:22 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 42

Rejestr zmian