Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt

OR.0050.36.2019

Przemęt, 2019-06-28

ZARZĄDZENIE NR 36.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 i z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się informację dotyczącą kąpieliska Gminy Przemęt zlokalizowanego w Osłoninie ul. Promienista 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 36.2019
Wójta Gminy Przemęt
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt

INFORMACJA GMINY PRZEMĘT

I. Informacje
1. Kąpielisko należy do Gminy Przemęt i w sezonie kąpielowym określonym w uchwale Rady Gminy Przemęt czynne jest w godzinach od 10.00 – 18.00.
2. Kąpiel dozwolona wyłącznie przy wywieszonej białej fladze.
3. Nadzór nad kąpiącymi pełnią ratownicy w okresie kiedy jest czynne kąpielisko.
4. Ustala się następujące strefy wykorzystywane do kąpieli:
– brodzik dla dzieci – oznaczony bojami koloru białego z głębokością wody 0,4 m
– strefa dla nieumiejących pływać – oznaczona bojami koloru czerwonego z głębokością wody do 1,2 m
– strefa dla umiejących pływać – oznaczona bojami koloru żółtego z głębokością wody do 3 m
5. Oznaczenia flag:
– flaga czerwona – zakaz kąpieli
– flaga biała – kąpiel dozwolona
– brak flagi – miejsce niestrzeżone
6. Sygnały dźwiękowe:
– sygnał ostrzegawczy – seria krótkich gwizdków
– sygnał natychmiastowy wyjścia z wody – seria dwóch długich gwizdków.

II. Bezpieczeństwo
1. Dzieci na terenie kąpieliska, które przebywają w wodzie są wyłącznie pod opieką rodziców lub osób pełnoletnich.
2. Grupy zorganizowane muszą zgłosić wejście oraz opuszczenie terenu dyżurującemu ratownikowi. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi i zapewniają porządek oraz bezpieczeństwo grupie podczas pobytu na terenie kąpieliska. Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. chusta). Prowadzący grupy mogą używać gwizdka w sposób ograniczony nie zakłócając pracy ratowników.
3. Korzystający z kąpieli zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się nakazom pełniącego dyżur ratownika.
4. Za bezpieczeństwo osób kąpiących odpowiedzialni są:
– rodzice dzieci lub osoby pełnoletnie które mają pod opieką dzieci,
– opiekunowie grup zorganizowanych,
– ratownicy.

III. Zakazy
Na terenie kąpieliska zabrania się:
– przekraczania granicy strefy oznaczonej określonymi kolorami
– zaśmiecania plaży
– przebywania osób których stan wskazuje na spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających
– wprowadzania zwierząt
– palenia papierosów i e-papierosów
– skoków do wody
– wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy wywieszona jest flaga czerwona
– wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika
– pływania na dmuchanych materacach, kołach i innych artykułach poza obszarem wyznaczonym do kąpieli
– wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów
– używania w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej
– niszczenie sprzętu oraz korzystania ze sprzętu ratowniczego, a także niszczenia innych urządzeń znajdujących się na terenie należącym do Gminy Przemęt
– zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać do wody inne osoby korzystające z obiektu.

IV. Inne
1. Zarządzający, właściciel terenu oraz ratownicy nie odpowiadają za:
– wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu
– rzeczy pozostawione, zagubione, skradzione na terenie obiektu.
2. Wejście na teren plaży i kąpieliska oznacza zapoznanie się i akceptację obowiązującej informacji.
3. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do nakazów ratowników będą usuwane z terenu plaży i kąpieliska.
4. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt oraz inne urządzenia na terenie należącym do Gminy Przemęt ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
5. Skargi i wnioski należy składać na adres: [email protected] lub na adres: Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Telefony alarmowe: Policja – 997, Straż pożarna 998, Pogotowie – 999, Telefon alarmowy – 112

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.36.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Kultura, sport i turystyka

Metryczka

wytworzono: 28.06.2019 przez: Joanna Karkowska
opublikowano: 08.07.2019, 14:49 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 08.07.2019, 15:07 przez: Joanna Karkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 39

Rejestr zmian

uaktualniono: 08.07.2019, 15:07 przez: Joanna Karkowska Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt
utworzono: 08.07.2019, 14:49 przez: Joanna Karkowska