Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Przemęt na 2019 rok

OP.0050.15.2019                                                                                                           Przemęt, dnia 07.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 07 lutego 2019 roku

Zmieniające uchwałę budżetową Gminy Przemęt na 2019 rok

            Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 150,00 do kwoty 63.504.028,00 zł, z tego

– dochody bieżące w wysokości 62.280.028,00 zł

– dochody majątkowe w wysokości 1.224.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.501.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały „Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa  się planowane wydatki budżetu o kwotę 150,00 do kwoty 62.982.780,00, z tego

– wydatki bieżące w wysokości 56.582.090,00 zł

– wydatki majątkowe w wysokości 6.400.690,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na

2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Paragraf 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 17.501.022,00 , zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.”

8. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.02.2019
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.15.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Metryczka

wytworzono: 07.02.2019 przez: Dorota Reymann
opublikowano: 08.07.2019, 15:00 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 08.07.2019, 15:01 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian