Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

 

OR.0050.19.2019                                                                                    Przemęt, 23.05.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 19.2019       

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.

 

Na podstawie  art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 25.750,00 do kwoty 64.060.734,84 zł, z tego

– dochody bieżące w wysokości 62.836.734,84

– dochody majątkowe w wysokości 1.224.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.174.207,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3  do uchwały.”

4. Zmienia się załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa  się planowane wydatki budżetu o kwotę

25.750,00 do kwoty 66.091.096,84 , z tego

– wydatki bieżące w wysokości 58.764.017,84 zł

– wydatki majątkowe w wysokości 7.327.079,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Paragraf 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 18.174.207,84 , zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.”

8. Zmienia się załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):23.05.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.19.2019 
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zał Nr 1
Zał Nr 2
Zał Nr 3
Zał Nr 4
Uzasadnienie

Metryczka

wytworzono: 23.05.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 14:02 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 21

Rejestr zmian