Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

OR.0050.25.2019                                                                                    Przemęt, 12.06.2019 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  25.2019       

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.

 

Na podstawie  art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, art. 222  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku            w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 115.476,17 do kwoty 65.639.669,71 zł, z tego

– dochody bieżące w wysokości 63.121.910,71

– dochody majątkowe w wysokości 2.517.759,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.298.383,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3  do uchwały.”

4. Zmienia się załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa  się planowane wydatki budżetu o kwotę

115.476,17 do kwoty 69.170.855,71 , z tego

– wydatki bieżące w wysokości 59.052.374,71 zł

– wydatki majątkowe w wysokości 10.118.481,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Paragraf 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 18.298.211,00 , zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.”

8. Zmienia się załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

  1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.465.493,00 zł.
  2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.243.883,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

10. Zmienia się załącznik nr 9 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się częściowego podziału rezerw, o których mowa w § 10 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, w tym rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 9.000,00 Plan rezerw po zmianie jest następujący:

1. ogólna w wysokości 156.639,00 zł

2. celowe w wysokości 421.594,00 zł z tego

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172 000,00 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 249.594,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.25.2019  
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zał Nr 1
Zał Nr 2
Zał Nr 3
Zał Nr 4
Zał Nr 5 Dotacje
Uzasadnienie

Metryczka

wytworzono: 12.06.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 13:40 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian