Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023

OR.0050.33.2019

 

 

ZARZĄDZENIE  NR   33.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata

2019 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata  2019 – 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Opis przyjętych wartości stanowi  uzasadnienie  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.06.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.33.2019 
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zał Nr 1
Objasnienia

Metryczka

wytworzono: 28.06.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 14:32 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 17

Rejestr zmian