Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok

OR.0050.5.2019                                                                                                                     Przemęt, 03.04.2019 r.

 

 

 ZARZĄDZENIE NR  5.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, oraz          z 2018 r. poz. 152) oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 i 398), zarządza się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości 113.090,91 zł.
 3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 15.008,72 zł.
 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2018 rok.

2. Strata netto w wysokości -15.008,72 zł zostanie pokryta z funduszu rezerwowego i  funduszu instytucji kultury.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):03.04.2019
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.5.2019 
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Metryczka

wytworzono: 03.04.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 12:52 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 24

Rejestr zmian