Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Przemęt dla organizacji pozarządowych

OR.0050.6.2019                                                                                                                      Przemęt, 03.04.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR  6.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Przemęt dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365 i z 2019 r., poz. 37) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Przemęt, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 63.2014 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Przemęt dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.6.2019 
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Metryczka

wytworzono: 03.04.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 15:22 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 40

Rejestr zmian