Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej G,miny Przemęt na 2019 rok

OR.0050.9.2019                                                                                    Przemęt, 15.04.2019 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  9.2019       

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.

 

Na podstawie  art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, art. 222  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

  1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 28.587,00 do kwoty 63.364.635,00 zł, z tego

– dochody bieżące w wysokości 62.140.635,00

– dochody majątkowe w wysokości 1.224.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Paragraf 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.518.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3  do uchwały.”

4. Zmienia się załącznik nr 3 „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa  się planowane wydatki budżetu o kwotę

28.587,00 do kwoty 65.144.697,00 , z tego

– wydatki bieżące w wysokości 57.914.418,00 zł

– wydatki majątkowe w wysokości 7.230.279,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Paragraf 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 17.518.508,00 , zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.”

8. Zmienia się załącznik nr 4 „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Dokonuje się częściowego podziału rezerw, o których mowa w § 10 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, w tym rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 5.206,00 zł i rezerwy ogólnej w wysokości 3.161,00 zł.  Plan rezerw po zmianie jest następujący:

1.ogólna w wysokości 156.639,00 zł

2. celowe w wysokości 514.794,00 zł z tego

a)na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172.000,00 zł

b)na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 342.794,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.04.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.9.2019  
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zał Nr 1
Zał Nr 2
Zał Nr 3
Zał Nr 4
Uzasadnienie

Metryczka

wytworzono: 15.04.2019 przez: Bożena Ćwiklińska
opublikowano: 08.07.2019, 13:51 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 08.07.2019, 13:52 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 17

Rejestr zmian