ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odbycia zebrania Wiejskiego w sołectwie Solec.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 roku  poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz § 20 i § 21 załącznika nr 22 do uchwały nr IX/75/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 142 z 2003 roku poz. 2690) zarządza się, co następuje:

 

§1.1 W związku z upływem kadencji zwołuję ponownie zebranie wiejskie w Sołectwie Solec w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

 1. Zebranie Wiejskie w Sołectwie Solec odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r.
 2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w sali wiejskiej.
 3. Początek zebrania wiejskiego o godz. 1900.
 4. W przypadku, gdy na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

 

§2. Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej.
 5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Samorządowych.

§4. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscowości Solec.

 

Sporządziła: Danuta Słodnik

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Nieobowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):26.02.2019
 • Nr aktu prawnego:OP.0050.21.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 26.02.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 09.07.2019, 07:50 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 142

Rejestr zmian