Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

OR.0050.38.2019

Przemęt, 2019-07-10

ZARZĄDZENIE NR 38.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Elżbiety Zalisz – nauczyciela Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego – Joanna Karkowska – przewodnicząca;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie – Maria Alicja Kiczka;
3) dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – Robert Szwed;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
a) Iwona Bakalarska,
b) Wiesława Woś;
5) przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Przemęcie – Roman Formanowski.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 23 lipca 2019 r., godz. 1000.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.07.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.38.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 10.07.2019 przez: Joanna Karkowska
opublikowano: 11.07.2019, 07:44 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 25.07.2019, 09:27 przez: Joanna Karkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 60

Rejestr zmian