ZARZĄDZENIE NR 44.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  17.07.2019 r. w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej.

 OR.0050.44.2019                                                                                                                                                                                                                                                     Przemęt, 17.07.2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 44.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  17.07.2019 r.

 

w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.  61. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art.  15.  ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

§ 2. Informacja publiczna, która zgodnie z wnioskiem ma zostać przesłana do wnioskodawcy elektronicznie i jej skan nie przekracza 20mb zostanie przesłana jako załącznik
do wiadomości e-mail, natomiast skan przekraczający 20mb zostanie przekazany poprzez wykorzystanie urzędowej chmury internetowej (wygenerowany link przesłany na wskazany adres e-mail).

§ 3. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej, dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wyniesie do 10 zł- nie pobiera się opłaty.

§ 4. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej, Wójt Gminy Przemęt ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy opłatę za sporządzenie kserokopii (monochromatycznej) dokumentów lub danych w formacie:

1) A4 – 0,30 zł za stronę,

2) A3 – 0,60 zł za stronę.

 

  1. W przypadku wystąpienia w toku prowadzonego postępowania o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, konieczności poniesienia dodatkowych kosztów wykraczających poza normalne koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Przemęt, związanych ze sposobem udostępnienia lub formą przekształcenia informacji wskazanej we wniosku w inny niż ustalony w ust. 1 pkt. 1 i 2 sposób, Wójt może naliczyć opłatę w wysokości równowartości kosztów rzeczowych poniesionych na udostępnienie lub przekształcenie informacji. Koszty rzeczowe obejmują koszt zakupu materiałów lub usług

§ 5. Opłaty określone w § 4 można:

1) przekazywać na rachunek bankowy Gminy Przemęt lub,

2) opłacić kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 44/2010 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 października 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę przekazaną we wniosku oraz kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Anna Dobrowolska-Hylak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.07.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.44.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Sekretariat 20190717 134745

Metryczka

wytworzono: 17.07.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 17.07.2019, 14:50 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 80

Rejestr zmian